Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Obavijest

Poštovani klijenti,

sukladno propisima Agencije za bankarstvo FBiH definirano/definisano je da klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana/narušena negativnim ekonomskim posljedicama, koje su uzrokovane stanjem vanredne situacije, zbog izbijanja panedemije Corona virusa - COVID-19, odnosno, klijentima čiji su izvori za otplatu kredita smanjeni i to utječe/utiče na njihovu mogućnost izmirivanja tekućih kreditnih obveza/obaveza prema MKO, MKO mogu takvim klijentima odobravati posebne, privremene mjere (set posebnih, privremenih mjera), radi olakšavanja izmirenja istih obveza/obaveza, za svo vrijeme trajanja stanja vanredne situacije.

MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar je svjesno, da je klijentima zbog izbijanja iste pandemije, otežano obavljanje poslova kojima se inaće bave, bilo kao samostalnih djelatnosti, bilo kao rad kod poslodavca ili dopunskih djelatnosti ili su ukupni prihodi u domaćinstvu značajno smanjeni, pa samim tim i pravovremeno izmirivanje preuzetih kreditnih obveza/obaveza.

U skladu sa propisima Agencija za bankarstvo FBiH, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar je definiralo/definisalo nekoliko posebnih, privremenih mjera, putem kojih možete sebi olakšati plaćanje Vaših kreditnih obveza/obaveza.

Set posebnih, privremenih mjera, u skladu sa preporukama Agencije za bankarstvo FBiH, koje se mogu odobriti našim klijentima, su kako slijedi:


1. Moratorij koji podrazumijeva odgodu otplate kreditne obveze/obaveze, najduže do 12 (dvanaest ) mjeseci.

U periodu ugovorenog Moratorija, klijent plaća samo iznos tkz. “moratorijske” redovne kamate, obračunat na ostatak glavnice prije početka uvođenja Moratorija, a krajnji rok otplate kredita se produzava za period odobrenog Moratorija.

Mogući su sljedeći modaliteti plaćanja ovih obveza/obaveza:

· Plaćanje svih obveza/obaveza nastalih u toku trajanja Moratorija, odmah, po isteku ugovorenog roka trajanja Moratorija, ili

· na drugi način, kojeg dogovore i usuglase/usaglase klijent i MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.


Primjer uvođenja posebne, privremene mjere - Moratorij

Plaćanje iznosa redovne kamate obračunate za ugovoreni period trajanja Moratorija, u posljednjem mjesecu moratorija:

Klijent je korisnik kredita u iznosu od 2.000,00 KM (slovima:dvijetisućekonvertibilnihmaraka) sa ugovorenimi rokom otplate od 12 (dvanaest) mjeseci, a koji je isplaćen u january/siječnju 2020. godine.

Iznos mjesečnog anuiteta, u skladu sa otplatnim planom, iznosi 184,30 KM (slovima: stotinuosamdesetčetirikovertibilnemarketridesetpfeninga).

Zbog ugroženosti pandemijom “COVID-19”, klijent se obratio MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar za uvođenje privremene, posebne mjere – Moratorija (odgodu plaćanja), u trajanju od 3 (tri) mjeseca, počevši od svibnja/maja 2020.godine.

Kreditno osoblje je predočilo klijentu opciju Moratorija u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa dospijećem obračunate redovne kamate, u zadnjem mjesecu Moratorija (kolovoz/august 2020. godine).

Klijent je prihvatio predloženu opciju i nakon detaljne analize/procjene, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar je Klijentu odobrila uvođenje privremene, posebne mjere – Moratorij, za period svibanj/lipanj/srpanj 2020. godine.

Mjesečna redovna kamata na ostatak duga po glavnici od 1692,40 KM / (slovima: tisućušeststotinadevedesetdvijekonvertibilnemarkečetrdesetpfeninga)/ (nakon uplate rate za mjesec april/travanj 2020. godine)/ iznosi 226,20 KM (slovima: dvijestotinedvadesetšestkonvertibilnihmarakadvadesetpfeninga)

U zadnjem mjesecu Moratorija (kolovoz/august 2020 god.), klijent treba uplatiti iznos od 75,60 KM (slovima: sedamdesetpetkonvertibilnihmarakašezdesetpfeninga), nakon čega nastavlja plaćati anuitet u iznosu od 184,30 KM (slovima: stotinuosamdesetčetirikonvertibilnemarketridesetpfeninga), do krajnjeg ugovorenog roka otplate kredita , tj.15.05.2021. godine.

✓ Inicijalni otplatni plan

✓ Otplatni plan za vrijeme moratorija


2. Refinanciranje kredita

Podrazumijeva isplatu novog kredita( ugovoren maksimalan rok trajanja grace perioda od 6( šest) mjeseci.) , sa ugovorenim dodatnim iznosom kreditnih novčanih sredstava , pri čemu se klijentu odobrava isti kreditni proizvod, isti procent redovne kamatne stope, sa rokovima otplate kredita, definiranim/ definisanim odredbama internim politikama i procedurama MKD-a, za pojedine kreditne proizvode.

Preporuka Klijentima: Koristite dodatna novčana, kreditna sredstva, poradi prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, a možete ugovarati i grace period u max. trajanju od 6 (šest) mjeseci, ukoliko za tim postoji potreba.

Ako ugovarate opciju sa grace periodom, onda u tom periodu MKD CREDO CENTAR d.o.o. obračunava i naplaćuje interkalarnu kamatu, po stopi i na način, na koji obračunava i redovnu kamatu. Dospijeće obračunate interkalarne kamate za naplatu, pada na dan početka obračuna otplate kredita.

Nakon isteka dogovorenog grace perioda, nastavljate sa redovnom otplatom anuiteta kredita u periodu koji je ugovoren.

✓ Inicijalni kredit - 1.000 KM, NKS 19,00%


✓ Refinansiranje kredita poslije otplaćene 3 (tri) rate.

Inicijalni kredit je isplaćen u iznosu 1.000 KM (tisućukonvertibilnihmaraka), s rokom otplate od 12 mjeseci i redovnom kamatnom stopom u procentu od 19,00%.

Ostatak glavnice je 766,17 KM (slovima:sedamstotinašezdesetšestkonvertibilnihmaraka). Klijentu je isplaćeno dodatno 500 KM (slovima:petstotinakonvertibilnihmaraka).

Uz tri mjeseca grejs perioda, rok otplate je produžen na 15 (petnaest) mjeseci.

Kamatna stopa nakon isteka grace perioda je 19,00% kao i na inicijalno ugovorenom kreditu.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da se odmah obratite MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar putem putem internetske stranice www.credo-centar.ba.