Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Obavijest

Cijenjeni klijenti,

sukladno Odluci o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, u daljnjem tekstu (pandemija ), objavljenoj u „Službenim novinama FBiH“, br.21/21, izvršene su izmjene Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, u daljnjem tekstu (pandemija ), objavljenoj u „Službenim novinama FBiH“, br. 60/20, od dana 31.08.2020. godine.

MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrava privremene, posebne mjere Klijentima, fizičkim i pravnim osobama , radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenata MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, održivost njegovog poslovanja, a čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obveza značajno smanjeni , kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.

Posebne mjere koje MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar može odobravati klijentima  su: 

a) moratorij, odnosno zastoj u otplati obaveza, od najduže do 30.06.2021.godine,

b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu obveza, u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno, na period od najduže do 31.12.2021.godine,

c) produženje krajnjeg roka za otplatu obveze koji se otplaćuju anuitetno,

d)odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću klijenta,

e) prilagođavanje plana otplate, srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru, koji će odrediti MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar,

f) druge mjere koje MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar poduzima u cilju olakšanja servisiranja obveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. 

Posebne mjere  mogu uključivati i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obveza (olakšice) i druge oblike podrške MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar fizičkim i pravnim osobama, koji su korisnici kredita.

MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar će odobravati posebne mjere samo klijentima MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.

MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar može odobravati posebne mjere i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ („Službene novine FBiH, br. 22/20 i 37/20).

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja kreditnih obveza, uz obračun redovnih kamata, odnosno odgodu plaćanja potraživanja nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate, naknade, kao i ostalih pratećih troškova, koji su nastali po osnovnom Ugovoru o kreditu. Moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati u trajanju od najduže do 30.06.2021.godine.

U toku trajanja moratorija, MKD ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Grace period (Kredit u mirovanju), kao privremena mjera je razdoblje u kojem MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, Korisniku kredita, odobrava odgodu plaćanja glavnice kreditnih obveza, na period od najduže do 31.12.2021.g.

Na kredit koji je stavljen u mirovanje, obračunava se redovna kamata na nedospjeli iznos kredita. Kamata se plaća mjesečno. Visina ugovorene redovne kamatne stope ostaje ista, odnosno u postotku, kako je to definirano osnovnim ugovorom.

U okviru primjene posebnih mjera, efektivna kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom.

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade, povezane sa modifikacijom izloženosti.

Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera iz člana 2. s t. a) i b) ove odluke, MKD odobrava posebne mjere na period od najduže do 31.12.2021. g. cit.:/a) moratorij, odnosno odgoda u otplati obaveza od najduže do 30.06.2021..godine, b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže do 31.12.2021.godine/.

Na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika, temeljem kojeg je Kreditor procijenilo, da će odobrene privremene, mjere omogućiti Korisniku kredita, u narednom razdoblju uredno izmirenje kreditnih obveza/obaveza, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrava Korisniku kredita i

Kombinaciju posebnih, privremenih mjera:

Moratorij ( tkz. stavljanje kreditnih obveza/obaveza u mirovanje u tijeku/toku trajanja moratorija ) na period od najduže do 30.06.2021.godine.

i

Produženje krajnjeg roka za otplatu kreditnih obveza, koje se otplaćuju anuitetno , kako bi Korisnik kredita lakše ostvario pretpostavke urednog vraćanja kredita, te na taj način prevazišao nepovoljne ekonomske posljedice, uzrokovane pojavom pandemije.

Modifikacija ugovorenih obaveza će predstavljati ugovorom ( Aneksom Ugovoru o kreditu ) regulirano novo potraživanje, kojem su zamijenjene postojeće obaveze klijenata, koje mogu uključivati produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, odobravanje novih sredstava ili druge bitne promjene ugovornih uvjeta, kojima se olakšava položaj klijenta.

Za promjene prvobitno ugovorenih uvjeta iz zaključenog Ugovora o kreditu,  MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar se obvezuje, osim od Klijenta, pribaviti pismenu suglasnost i svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu (Sudužnici i /ili Jamci).

Prije odobrenja posebnih mjera MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar će klijente upoznati sa mogućnostima korištenja istih, svim uvjetima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude, ako istu prihvaćaju.

Prihvaćanje ponude , smatrat će se izjavom volje klijenta, za zaključenjem novih uvjeta financiranja, koja može privremeno, do stjecanja uvjeta za pribavljanje originalnog dokumenta, biti prihvaćena i u elektronskoj formi.

Neke od ovih mjera, ako su ispunjeni uvjeti/uslovi, mogu se odobriti na zahtjev klijenta, a pri tome je zahtjev, moguće podnijeti u pisanom obliku, bilo u prostorijama MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, ul. Kneza Domagoja 11a, 88000 Mostar, bilo elektronskim putem (elektronska pošta, putem MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar internet stranice, SMS porukom i sl.), sa obrazloženjem razloga ugroženosti.

Najjednostavniji i najpraktičniji način, je popunjavanje online formulara za fizičke osobe/lica ili pravne osobe/lica

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da se odmah obratite MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, kontakt telefon broj: 036/446 507.

Kontakt podaci MKD Credo Centar su https://www.credo-centar.ba/kontakt/

Zahtjev za fizičke osobe/lica
Zahtjev za pravne osobe/lica

Odluka Uprave o izmjenama i/ili dopunama Općih uvjeta poslovanja-privremene mjere-24.08.2020.

Aneks na Odluku Uprave o izmjenama i ili dopunama Općih uvjeta poslovanja-privremene mjere - 22.03.2021.